Zarządzenie Nr 3/2019

Wójta Gminy Maków

z dnia 18 stycznia 2019r

w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Maków

>>>ZARZĄDZENIE<<<

W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 92/2018 Wójta Gminy Maków z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, informujemy, że w realizacji zadań publicznych w ramach wyżej wymienionego otwartego konkursu ofert obowiązują wzory formularzy opublikowane w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. nr 1300), a nie wzory formularzy opublikowane w Rozporządzeniu Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku, jak podano w załączniku do w/w zarządzenia Wójta Gminy Maków.

Zamieszczamy obowiązujące dla w/w konkursu formularze. - LINK

Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy Maków z dnia 20 grudnia 2018r

w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

LINK

Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Maków

W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi

LINK

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
projektu Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

>>>POBIERZ<<<