1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 );

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz.U.2021, poz. 893 );

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie  zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U.2021, poz. 1296);
 
2.Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2020 r. , poz. 111 ze zm.);

Rozporządzenie MRPiPS z dnia z 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( Dz. Nr 2017, poz.1466 )

3.Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2021 r., poz. 877 ze zm. );

Rozporządzenie MRPiPS z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( Dz. U. z 2017 ,  poz. 1467 );
 
4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2020 r., poz. 821 ze zm. );
 
5. Ustawa  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1249 );
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury " Niebieskie Karty " oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"
( Dz.U. z 2011, Nr 209, poz. 1245 );
 
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2021, poz. 1744);
 
Rozporządzenie MRPiPS z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny ( Dz.U. z 2019 r., poz. 99 )
 
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm. )
 
 

 Więcej informacji - www.mpips.gov.pl