Zapraszam na  XL  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  22.09.2022r.   (czwartek)  o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie, ul. Akacjowa 2A z następującym porządkiem obrad:

Porządek sesji jest następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:

Informuję, że w dniu  22 czerwca 2022 roku  (środa)  o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się  XXXVII  Sesja  Rady Gminy Maków,   z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
 • z XXXV sesji, odbytej w dniu 24 marca  2022 r.,
 • z XXXVI sesji, odbytej w dniu 6 kwietnia 2022 r.
 1. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 2. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Maków za 2021 rok:

INFORMACJA o możliwości zabrania głosu w debacie na temat: Raportu o stanie Gminy Maków za 2021 rok

Szanowni Państwo

 1. Sesja Rady Gminy Maków, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Maków za 2021 rok odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. w budynku Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A.
 2. Informuję, że mieszkańcy chcący zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy (zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r.) składają do Przewodniczącej Rady Gminy Maków pisemne zgłoszenie.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabrać mogą radni oraz maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Maków. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącej Rady Gminy Maków, poparte podpisami co najmniej 20 osób (czytelne imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis osoby popierającej).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącą rady zgłoszenia.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Makowie, w Punkcie Obsługi Klienta (parter) do dnia 21 czerwca 2022 r. (wtorek) do godziny 16.00.

Raport o stanie Gminy Maków za 2021 r. został opublikowany na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Makowie w dniu 31 maja 2022 r., w zakładce: Raporty o stanie Gminy.

Sesja Rady Gminy Maków zgodnie z obowiązującymi od początku kadencji zasadami będzie transmitowana drogą internetową.

Przewodnicząca Rady

                                                                                                                   (-) Maria Piechut

Informuję, że w dniu 24 marca 2022 roku (czwartek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Maków, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 26 stycznia 2022 r.
4. Podsumowanie wystawy fotograficznej prac autorstwa Pana Władysława Pawła Jabłońskiego pod tytułem „Tak daleko, tak blisko. Zatrzymane w kadrze.”
5. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok.
6. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania diet za udział w pracach Rady Gminy Maków i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania diet za udział w pracach Rady Gminy Maków i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
8. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na rok 2023.
10. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na rok 2023.
12. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.

Informuję, że w dniu  26 stycznia 2022 roku  (środa)  o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się   XXXIV  Sesja  Rady Gminy Maków,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXXIII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 29 grudnia 2021r. 
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz  zamierzeniach i kierunkach działania.
 6. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
 8. Uchwalenie budżetu Gminy Maków na 2022 r.:
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
 • przedstawienie opinii komisji;
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
 • głosowanie projektu uchwały budżetowej.

Informuję, że w dniu  29 grudnia 2021 roku  (środa)  o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się XXXIII  Sesja  Rady Gminy Maków, z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:

Informuję, że w dniu  25 listopada 2021 roku  (czwartek)  o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się  XXXI  Sesja  Rady Gminy Maków. Porządek sesji będzie następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu  28 października 2021 r.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Maków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz  zamierzeniach i kierunkach działania.
 7. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

Informuję, że w dniu 28 października 2021 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Maków - z porządkiem jak niżej:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 26 sierpnia 2021r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych.

Zapraszam na  XXIX  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  26 sierpnia 2021 roku  (czwartek)  o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu  24 czerwca 2021 r.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz  zamierzeniach i kierunkach działania.
 6. Informacja o przygotowaniu szkół i obiektów szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.
 7. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
 9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/225/18 Rady Gminy Maków z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Maków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/225/18 Rady Gminy Maków z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Maków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 11. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Maków, w roku szkolnym 2021/2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Maków, w roku szkolnym 2021/2022.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady

                                                                                                                   (-)Maria Piechut

Zapraszam na  XXVIII  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  24 czerwca 2021 roku  (czwartek)  o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu  21 kwietnia 2021 r.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz  zamierzeniach i kierunkach działania.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Maków za 2020 rok: