Zapraszam na L Sesję Rady Gminy Maków w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A.

Porządek sesji jest następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
-XLVII sesji, odbytej w dniu 26 stycznia 2023 r.
-XLVIII sesji, odbytej w dniu 27 lutego 2023 r.
-XLIX sesji, odbytej w dniu 16 marca 2023 r.
4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Maków za 2022r.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
7. Sprawozdanie z działalności Makowskiego Centrum Kultury za rok 2022.(z uwagi na obszerność ze sprawozdaniem można zapoznać się w biurze rady)
8. Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022r.
9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Słomkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Słomkowie.
11. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Świętem.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Świętem.
13. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków na 2023 rok”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków na 2023 rok”.
15. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY”
17. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR III/14/18 Rady Gminy Maków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR III/14/18 Rady Gminy Maków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
19. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.
21. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
23. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na 2024r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na 2024r.
25. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na 2024r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na 2024r.
27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Informuję, że w dniu 26 stycznia 2023 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A, odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Maków z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji, odbytej w dniu 29 grudnia 2022 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie informacji Przewodniczącej Rady Gminy i Przewodniczących stałych komisji o pracach organów Rady w 2022 r.
7. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Maków wspólnie z Powiatem Skierniewickim oraz Gminami: Lipce Reymontowskie i Godzianów dotyczącego przygotowania i realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków – Chlebów nr 2935E” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Maków wspólnie z Powiatem Skierniewickim oraz Gminami: Lipce Reymontowskie i Godzianów dotyczącego przygotowania i realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków – Chlebów nr 2935E” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Wola Makowska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Wola Makowska.
11. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
13. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maków na rok 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maków na rok 2023.
15. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
17. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
19. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie planu pracy komisji Rady Gminy na 2023 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji Rady Gminy na 2023 rok.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

(-) Maria Piechut

            Informuję, że w dniu  29 grudnia 2022 roku  (czwartek)  o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się  XLVI  Sesja  Rady Gminy Maków,   z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:

Informuję, że w dniu 24 listopada 2022 roku (czwartek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Maków, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
- z XL sesji, odbytej w dniu 22.09.2022 r.,
- z XLI sesji, odbytej w dniu 20.10.2022 r.,
 z XLII sesji, odbytej w dniu 03.11.2022 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych.

Zapraszam na  XL  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  22.09.2022r.   (czwartek)  o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie, ul. Akacjowa 2A z następującym porządkiem obrad:

Porządek sesji jest następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:

Informuję, że w dniu  22 czerwca 2022 roku  (środa)  o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się  XXXVII  Sesja  Rady Gminy Maków,   z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
 • z XXXV sesji, odbytej w dniu 24 marca  2022 r.,
 • z XXXVI sesji, odbytej w dniu 6 kwietnia 2022 r.
 1. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 2. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Maków za 2021 rok:

INFORMACJA o możliwości zabrania głosu w debacie na temat: Raportu o stanie Gminy Maków za 2021 rok

Szanowni Państwo

 1. Sesja Rady Gminy Maków, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Maków za 2021 rok odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. w budynku Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A.
 2. Informuję, że mieszkańcy chcący zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy (zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r.) składają do Przewodniczącej Rady Gminy Maków pisemne zgłoszenie.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabrać mogą radni oraz maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Maków. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącej Rady Gminy Maków, poparte podpisami co najmniej 20 osób (czytelne imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis osoby popierającej).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącą rady zgłoszenia.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Makowie, w Punkcie Obsługi Klienta (parter) do dnia 21 czerwca 2022 r. (wtorek) do godziny 16.00.

Raport o stanie Gminy Maków za 2021 r. został opublikowany na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Makowie w dniu 31 maja 2022 r., w zakładce: Raporty o stanie Gminy.

Sesja Rady Gminy Maków zgodnie z obowiązującymi od początku kadencji zasadami będzie transmitowana drogą internetową.

Przewodnicząca Rady

                                                                                                                   (-) Maria Piechut

Informuję, że w dniu 24 marca 2022 roku (czwartek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Maków, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 26 stycznia 2022 r.
4. Podsumowanie wystawy fotograficznej prac autorstwa Pana Władysława Pawła Jabłońskiego pod tytułem „Tak daleko, tak blisko. Zatrzymane w kadrze.”
5. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok.
6. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania diet za udział w pracach Rady Gminy Maków i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania diet za udział w pracach Rady Gminy Maków i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
8. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na rok 2023.
10. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na rok 2023.
12. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.

Informuję, że w dniu  26 stycznia 2022 roku  (środa)  o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się   XXXIV  Sesja  Rady Gminy Maków,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXXIII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 29 grudnia 2021r. 
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz  zamierzeniach i kierunkach działania.
 6. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
 8. Uchwalenie budżetu Gminy Maków na 2022 r.:
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
 • przedstawienie opinii komisji;
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
 • głosowanie projektu uchwały budżetowej.

Informuję, że w dniu  29 grudnia 2021 roku  (środa)  o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się XXXIII  Sesja  Rady Gminy Maków, z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków: