Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie
stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym ( stypendia szkolne i zasiłki szkolne ) udzielana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Maków, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Może być udzielana m.in. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom kolegiów służb społecznych do ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia ( dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty).
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być większa niż kwota 514 zł netto. Wysokość stypendium szkolnego zależy od trudnej sytuacji rodziny ucznia lub słuchacza i miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia lub słuchacza.
Zasiłek szkolny może być przyznany osobie znajdującej się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym reguluje Uchwała RG Maków z 10 czerwca 2016 r. nr XX/112/16 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Maków.
Wnioski wraz z załącznikami składa się w terminie do 15 września danego roku szkolnego ( słuchacze do 15 października ) w siedzibie GOPS w Makowie ul. Główna 3.
Druki wniosków można pobrać w siedzibach szkół na terenie Gminy Maków , w Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie oraz ze strony internetowej Gminy Maków.

WNIOSEK