Mieszkańcy Sołectwa Święte

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Maków Nr 95/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Święte – zwołuję w dniu 12 stycznia 2019 r. o godzinie 16.00 zebranie wiejskie Sołectwa Święte.
Jeżeli w w/w terminie nie uzyska się wymaganej frekwencji, wybory odbędą się w drugim terminie tj. w dniu 12 stycznia 2019 r. o godzinie 16.15, bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.
Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Świętem.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Przeprowadzenie wyborów:
a) sołtysa
b) rady sołeckiej.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie zebrania.

 

Sołtys

(-)Andrzej Staszek