W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 92/2018 Wójta Gminy Maków z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, informujemy, że w realizacji zadań publicznych w ramach wyżej wymienionego otwartego konkursu ofert obowiązują wzory formularzy opublikowane w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. nr 1300), a nie wzory formularzy opublikowane w Rozporządzeniu Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku, jak podano w załączniku do w/w zarządzenia Wójta Gminy Maków.

Zamieszczamy obowiązujące dla w/w konkursu formularze. - LINK