Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres:
Maków, ul. Główna 3
96-124 Maków
Tel/fax: 46 8312290

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres działania:
Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są  w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby , możliwości i wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.

Dni i godziny pracy:
pn. –  pt.  od godz.  8.00 do 16.00


Pracownicy:

Kierownik – Barbara Jakubowska
Starszy pracownik socjalny – Małgorzata Kijo
Pracownik socjalny - Joanna Tomaszewska
Pracownik socjalny - Ewelina Malińska
Specjalista ds. świadczeń rodzinnych – Dorota Sitkiewicz
Inspektor – Aleksandra Greta

Inspektor - Magdalena Warulik

Asystent rodziny - Dawid Pniewski

 

Pomoc Społeczna
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej , w szczególności z powodu:

1.ubóstwa;
2.sieroctwa;
3.bezdomności;
4.bezrobocia;
5.niepełnosprawności;
6.długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7.przemocy w rodzinie;
8.potrzeby ochrony macierzyństwa;
9.bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10.braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11.trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
12.trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13.alkoholizmu lub narkomanii;
14.zdarzenia kryzysowego i sytuacji kryzysowej;
15.klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Formy pomocy

Świadczenia pieniężne:

1.zasiłek stały;
2.zasiłek okresowy;
3.zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
4.zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienia ;
5.pomoc dla rodzin zastępczych;
6.pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki;
7.świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauka języka polskiego dla uchodźców;
8.wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Świadczenia niepieniężne:

1.praca socjalna;
2.bilet kredytowany;
3.składki na ubezpieczenie zdrowotne;
4.składki na ubezpieczenia społeczne;
5.pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie ;
6.sprawienie pogrzebu;
7.poradnictwo specjalistyczne;
8.interwencja kryzysowa;
9.schronienie;
10.posiłek;
11.niezbędne ubranie;
12.usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;
13.specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia;
14.mieszkanie chronione;
15.pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;
16.opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
17.pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym; pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie- w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych;
18.szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Strony internetowe:

www.mpips.gov.pl