Projekt pt. „Skierniewicki CUŚ” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-B060/18-00. W ramach Osi 09 - IX Włączenie społeczne, Działanie 2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie 1. Usługi społeczne i zdrowotne.

Więcej informacji

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Ruszył rządowy program Mama 4+. Wieloletnia praca na rzecz rodziny i trud wychowania co najmniej czwórki dzieci, zyskały realną wartość, w postaci rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4+.

Więcej informacji pod linkiem

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacja na temat osób uprawnionych do Karty Dużej Rodziny

W związku ze zmianą ustawy z 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, od stycznia 2019 roku o wyrobienie karty mogą zwrócić się do GOPS w Makowie rodzice lub ich małżonkowie, którzy mają lub mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Aktualny formularz wzoru wniosku o KDR  można znaleźć pod adresem: Karta Dużej Rodziny

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Informacja nt. rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu”

W dniu 15 października 2018 r. została podjęta uchwała nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Wsparciem w ramach Programu zostaną objęte osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy ( 701zł dla osoby samotnej i 528 zł dla osoby w rodzinie).
Adresatami programu są m.in.:
1. Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
2. Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
3. Osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie
stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym ( stypendia szkolne i zasiłki szkolne ) udzielana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Maków, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Może być udzielana m.in. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom kolegiów służb społecznych do ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia ( dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty).
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być większa niż kwota 514 zł netto. Wysokość stypendium szkolnego zależy od trudnej sytuacji rodziny ucznia lub słuchacza i miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia lub słuchacza.
Zasiłek szkolny może być przyznany osobie znajdującej się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym reguluje Uchwała RG Maków z 10 czerwca 2016 r. nr XX/112/16 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Maków.
Wnioski wraz z załącznikami składa się w terminie do 15 września danego roku szkolnego ( słuchacze do 15 października ) w siedzibie GOPS w Makowie ul. Główna 3.
Druki wniosków można pobrać w siedzibach szkół na terenie Gminy Maków , w Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie oraz ze strony internetowej Gminy Maków.

WNIOSEK

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie wskazuje adres poczty elektronicznej, z której będzie wysyłana korespondencja do świadczeniobiorców programu „Rodzina 500+” oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GOPS, w ramach kampanii informacyjnej skierowanej
do beneficjentów, wskazuje adres poczty elektronicznej,
z której będzie wysyłana korespondencja do odbiorców programu „Dobry Start”:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Świadczenie „Dobry start” przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia oraz do 24 roku życia, w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Wniosek będzie można złożyć od 1 lipca online ( przez stronę Ministerstwa Rodziny : empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną ( wersja papierowa) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie , ul. Główna 3.

Formularz wniosku będzie wydawany przez GOPS. Druk dostępny jest także na stronie Ministerstwa Rodziny: https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/1.pdf   i https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/SDS_1Zv3.pdf

Podstawa prawna : Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 )  

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Informacja GOPS

Karta Dużej Rodziny

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że rodziny, które posiadają tradycyjną Kartę Dużej Rodziny mogą teraz złożyć wniosek o aplikację mobilną mKDR.

 Uproszczony wniosek dostępny jest na platformie : empatia.mrpips.gov.pl .

Można także wypełnić wniosek w formie papierowej osobiście w siedzibie GOPS.

Wzór wniosku o Kartę Dużej Rodziny oraz wzory załączników znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Karta dużej rodziny

 

...............................................................................................................................................................................................................................

Pomoc na podstawie ustawy z 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

1.Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Wniosek o świadczenie wraz z załącznikami składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka . Świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Wniosek – do pobrania w siedzibie GOPS.


2.     Wsparcie asystenta rodziny w celu koordynowania pomocy w formie poradnictwa w zakresie:

1)    przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;

2)    wsparcia psychologicznego;

3)    pomocy prawnej;

4)    dostępu do rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu : 46 8312290 oraz na stronie : www.mpips.gov.pl

 

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym ( stypendia szkolne i zasiłki szkolne ) udzielana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Maków, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Może być udzielana m.in. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia ( dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami, zgodnie z przepisami ustawy o systemie  oświaty).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być większa niż kwota 514 zł netto.  Wysokość stypendium szkolnego zależy od trudnej sytuacji rodziny ucznia lub słuchacza i miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia lub słuchacza.

Zasiłek szkolny może być przyznany osobie znajdującej się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym reguluje Uchwała RG Maków z 10 czerwca 2016 r. nr XX/112/16 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Maków.

Wnioski wraz z załącznikami składa się w terminie do 15 września danego roku szkolnego ( słuchacze do 15 października ) w siedzibie GOPS w Makowie ul. Główna 3.

Druki wniosków można pobrać w siedzibach szkół na terenie Gminy Maków , w Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie   oraz ze strony internetowej Gminy Maków.

                                                                                                        >>>WNIOSEK<<<

 
 

Informacja Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Makowie

 

Od 1 sierpnia 2016 r. GOPS  przyjmuje  wnioski na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017, zaś od września będzie przyjmował wnioski na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017.

Druki wniosków można pobrać w siedzibie GOPS ul. Główna 3 w Makowie, w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. od godz.  8 do 16, od poniedziałku do piątku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu : 46 8312290

 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

„RODZINA 500 PLUS”

                                                                                                                                                           

                                                                                       >>>POBIERZ WNIOSEK<<<

 

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r. poz. 195). Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.                                                                      

      Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

      Wysokość świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. Dochód rodziny ustalany będzie na podstawie dochodów członków rodziny uzyskanych w 2014 r. z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy dotyczących utraty i uzyskania dochodu.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze tylko na drugie i kolejne dziecko/dzieci kryterium dochodowe nie obowiązuje.

      Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można pobierać od 15 marca 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16. Natomiast składać ww. wnioski będzie można od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.

      W przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. uprawnienie do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone w terminie do 3 miesięcy od złożenia wniosku i wypłacone z wyrównaniem od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. Złożenie wniosku po tym terminie spowoduje ustalenie uprawnień do ww. świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

   

 

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2016 roku

 

Świadczenia rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje  osobom, które urodziły dziecko (przysposobiły bądź objęły opieką),  a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.  Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są osoby niepracujące, w tym bezrobotne, niezależnie od rejestracji w Urzędzie Pracy, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Wsparcie przysługuje przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka (przysposobienia bądź objęcia dziecka opieką), a przypadku urodzenia wieloraczków okres ten może być  wydłużony nawet do 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. W takim przypadku, przysługuje ono do ukończenia przez dziecko 1. roku życia ( odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Rodzic po świadczenie może  zgłosić się w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie przysługiwało od momentu złożenia wniosku, z wyjątkiem  dzieci w rodzinie zastępczej i przysposobionych.

Zasada  " złotówka za złotówkę"  

Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady dotyczące przyznawania zasiłków rodzinnych. Dotyczą zasiłków rodzinnych i dodatków do nich, m.in. z tytułu urodzenia dziecka , samotnego wychowania, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania.

Zgodnie z ww.  zasadą,  łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków przysługujących danej rodzinie będzie obniżana wraz z przekroczeniem kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.