Zespół Interdyscyplinarny

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

GOPS, GKRPA, Policji, Oświaty, Ochrony Zdrowia, a także kuratorzy sądowi.

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i i koordynowanie działań ww.podmiotów w szczególności poprzez:

1) diagnozowanie problemu przemocy

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 

3) inicjowanie interwencji w środowisku zagrożonym przemocą

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mozliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujacych przemoc w rodzinie 

 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli GOPS, GKRPA, Policj,i Oświaty i Ochronny Zdrowia w związku z  uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza " Niebieska Karta-A"  przez przedstawiciela jednego z ww. podmiotów. 

W ramach procedury podejmowane są m.in. następujące działania:
- diagnozowana jest sytuacja i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;
- udzielana jest informacja o możliwościach uzyskania pomocy ( medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej) oraz o instytucjach i podmiotach świadczących pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
- organizowany jest dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
- zapewnia się, jeżeli jest taka potrzeba, schronienie, w tym w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

więcej informacji:

Stowarzysznie Niebieska Linia

www.mpips.gov.pl