Informacja na temat osób uprawnionych do Karty Dużej Rodziny

W związku ze zmianą ustawy z 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, od stycznia 2019 roku o wyrobienie karty mogą zwrócić się do GOPS w Makowie rodzice lub ich małżonkowie, którzy mają lub mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Aktualny formularz wzoru wniosku o KDR  można znaleźć pod adresem: Karta Dużej Rodziny

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzice ( rodzic lub  małżonek rodzica) mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do 18 roku życia,

2) w wieku do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko się uczy,

3) bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub upoważniona przez niego osoba. Wykaz uprawnień przysługujących na podstawie Karty znajduje się na stronie internetowej MPiPS.

więcej informacji : www.mpips.gov.pl