Formy pomocy
 
1.zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2.świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne,specjalny zasiłek opiekuńczy
3.jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

4. świadczenie rodzicielskie

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
• opiekunowi faktycznemu dziecka;
• osobie uczącej się.

Zasiłek przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
• 18 roku życia lub
• nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
• 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku osoby uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
• 95 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
• 124 zł. na dziecko  w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia ,
• 135 zł. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
• urodzenia dziecka – 1000 zł.;
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
• samotnego wychowywania dziecka – 193 zł;
• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł.;
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 110 zł – na dziecko powyżej 5 roku życia;
• rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 113 zł.- w związku z zamieszkaniem w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, 69 zł. – w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej.

Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady dotyczące przyznawania zasiłków rodzinnych.  Dotyczą zasiłków rodzinnych i dodatków do nich, m.in. z tytułu urodzenia dziecka , samotnego wychowania, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania.

Zgodnie z ww.  zasadą,  łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków przysługujących danej rodzinie będzie obniżana wraz z przekroczeniem kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.

Zasiłek pielęgnacyjny – przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje:

• niepełnosprawnemu dziecku;
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o  znacznym stopniu niepełnosprawności;
• osobie, która ukończyła 75 lat;
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia .
Wysokość zasiłku  wynosi  215,84 zł  miesięcznie. Jego przyznanie nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, i innym osóbom, na których zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964r - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
Wysokość świadczenia od stycznia 2022 r. - 2129,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy -  przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,a także małżonkom,  jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub   rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej   opieki nad osobą  legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łączenie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. SZO przysługuje jeśli spełnione jest kryterium dochodowe, tj. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764,00 zł. Wysokość świadczenia - 620,00 zł.


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w wysokości 1000 zł. na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia   narodzin dziecka (wyjątek gdy dziecko jest przysposobione, objęte opieką prawna lub faktyczną). Zapomoga przysługuje , jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu ( wyjątek dla osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także dla osób, które dziecko przysposobiły). Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia - 1922,00 zł. 

 

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje  osobom, które urodziły dziecko (przysposobiły bądź objęły opieką),  a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.  Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są osoby niepracujące, w tym bezrobotne, niezależnie od rejestracji w Urzędzie Pracy, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Wsparcie przysługuje przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka (przysposobienia bądź objęcia dziecka opieką), a przypadku urodzenia wieloraczków okres ten może być  wydłużony nawet do 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. W takim przypadku, przysługuje ono do ukończenia przez dziecko 1. roku życia ( odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Rodzic po świadczenie może  zgłosić się w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie przysługiwało od momentu złożenia wniosku, z wyjątkiem  dzieci w rodzinie zastępczej i przysposobionych.